PCN Logo-OKC by Elizabeth Mercer

PCN Logo-OKC

Logo on new stadium at Putnam City North High School